Ekspres DE LONGHI ECAM 350.55B – opinie, odkamienianie, czyszczenie


PŁUKANIE – Ekspres DE LONGHI ECAM 350.55B                                     

Za pomocą tej funkcji można wytworzyć gorącą wodę z dozow- nika kawy (A9) i dyszy gorącej wody (C6), jeżeli założona, w celu wymycia i podgrzania wewnętrznego obwodu urządzenia.

Ustawić pojemnik o pojemności 100 ml pod dyszą gorącej wody.

Uwaga! Ryzyko oparzenia.

Podczas wytwarzania gorącej wody nie zostawiać urządzenia bez nadzoru.

 1. Aby uaktywnić funkcję wcisnąć przycisk (B5): na wy- świetlaczu (B1) pojawi się napis„Płukanie”;
 2. Po kilku sekundach, najpierw z dozownika kawa a następnie z dyszy gorącej wody (jeżeli założona), wypłynie gorąca woda, która umyje i wypukła wewnętrzny obwód urządzenia: Na wyświetlaczu pojawia się pasek postępu, który wypełnia się w miarę przygotowywania kawy;
 3. Aby przerwać funkcję wcisnąć strzałkę przy„STOP” (B4).

Zwróć uwagę!

 • Jeżeli nie stosuje się ekspresu przez dłużej niż 3-4 dni, przed ponownym użyciem, po jego włączeniu zalecane jest przeprowadzenie 2-3 płukań;
 • Jest normalne, że po takiej funkcji, w pojemniku na fusy (A11) znajduje się woda.

Czyszczenie ekspresu DE LONGHI ECAM 350.55B

Należy okresowo myć następujące części ekspresu:

 • wewnętrzny obwód;
 • pojemnik na fusy (A11);
 • tackę na skropliny (A15) i zbiornik na skropliny (A10);
 • zbiornik na wodę (A17);
 • otwory dozownika kawy (A9);
 • lejek wsypywania kawy mielonej (A4);
 • automat zaparzający (A20), dostępny po otwarciu drzwic- zek serwisowych (A19);
 • pojemnik na mleko (D);
 • rurkę gorącej wody/pary (A8);

Uwaga!

 • Do czyszczenia urządzenia nie używać rozpuszczalników, ściernych środków czyszczących lub alkoholu. Do czysz- czenia automatycznych ekspresów firmy De’Longhi nie jest konieczne stosowanie środków chemicznych.
 • Nie wolno myć w zmywarce do naczyń elementów ekspre- su, z wyjątkiem kratki tacki (A14) i pojemnika na mleko (D).
 • Do usuwania kamienia osadowego lub osadów z kawy nie należy używać metalowych przedmiotów, mogłyby one zarysować metalowe lub plastikowe powierzchnie.

Czyszczenie wewnętrznego obwodu ekspresu DE LONGHI ECAM 350.55B

Po okresach nieużytkowania trwających dłużej niż 3-4 dni, przed ponownym użyciem zaleca się włączenie urządzenia i wy- konanie:

 • 2-3 płukań za pomocą  (B5);
 • wytworzenie gorącej wody przez kilka sekund (rozdział „13. Wytwarzanie gorącej wody”).

Zwróć uwagę:

Jest normalne, że po czyszczeniu, w pojemniku na fusy (A11) znajduje się woda.

Czyszczenie pojemnika na fusy DE LONGHI ECAM 350.55B

Gdy na wyświetlaczu (B1) pojawi się napis „Opróżnij pojem- nik na fusy”, należy go opróżnić i wyczyścić. Dopóki pojemnik na fusy (A11) nie zostanie wyczyszczony, urządzenie nie może przygotować kawy. Po upływie 72 godzin od pierwszego przy- gotowania, urządzenie sygnalizuje konieczność opróżnienia po- jemnika nawet, jeżeli nie jest pełny (aby urządzenie mogło od- liczyć 72 godziny, nie należy go wyłączać wyłącznikiem głów- nym – A22).

Uwaga! Ryzyko oparzenia

Jeżeli przygotowuje się kilka kolejnych cappuccino, metalowa podstawka na filiżanki (A12) nagrzewa się. Przed jej dotknię- ciem poczekać aż wystygnie, chwycić tylko za przednią część.

Aby przeprowadzić czyszczenie (gdy ekspres jest wyłączony):

 • Wyjąć tackę na skropliny (A15) (rys. 21), opróżnić ją i wy- czyścić.
 • Opróżnić i dokładnie wyczyścić pojemnik na fusy (A11) uważając, aby usunąć wszystkie nagromadzone na dnie pozostałości: pędzelek (C5) znajdujący się w wyposażeniu posiada łopatkę idealnie nadającą się do takiej czynności.

Sprawdzić (czerwony) zbiornik na skropliny (A10), jeżeli jest pełen, opróżnić.

Uwaga!

Gdy wyjmuje się tackę na skropliny należy obowiązkowo opróż- nić pojemnik na fusy nawet, jeśli nie jest pełny.

Jeżeli czynność ta nie zostanie wykonana, może się zdarzyć, że podczas przygotowywania kolejnych kaw, pojemnik na fusy wy- pełni się nadmiernie i ekspres zostanie zablokowany.

Czyszczenie tacki na skropliny i zbiornika na skropliny DE LONGHI ECAM 350.55B

Uwaga!

Tacka na skropliny (A15) wyposażona jest w pływakowy wskaź- nik poziomu (A13) (czerwony) znajdującej się w nim wody (rys. 22). Zanim ten wskaźnik zacznie wystawać z podstawki na filiżanki (A12), należy opróżnić tackę na skropliny i wyczy- ścić, w przeciwnym wypadku woda może się wylać i uszkodzić urządzenie, blat na którym stoi lub otaczająca strefę.

W celu wyjęcia tacki na skropliny:

 1. Wyjąć tackę na skropliny i pojemnik na fusy (A11) (rys. 21);
 2. Zdjąć podstawkę na filiżanki (A12), kratkę tacki (A14), następnie opróżnić tackę na skropliny i pojemnik na fusy, a następnie je umyć;
 3. Sprawdzić czerwony zbiornik na skropliny (A10), jeżeli jest pełen, opróżnić;
 4. Ponownie włożyć tackę na skropliny z kratką oraz pojemnik na fusy.

Czyszczenie wnętrza ekspresu do kawy

Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Przed przystąpieniem do czyszczenia wewnętrznych części nale- ży wyłączyć urządzenie (patrz rozdział „7. Wyłączanie urządze- nia”) i odłączyć je od sieci elektrycznej. Nigdy nie zanurzać urzą- dzenia w wodzie.

 1. Okresowo sprawdzić (raz w miesiącu) czy wnętrze urządzenia (dostępne po wyjęciu tacki na skropliny) (A15) nie jest zabrudzone. W razie potrzeby, usunąć osady z kawy przy pomocy pędzelka (C5) znajdującego się w wyposażeniu i gąbki;
 2. Przy pomocy odkurzacza usunąć wszelkie pozostałości (rys. 23).

Czyszczenie zbiornika na wodę DE LONGHI ECAM 350.55B

 1. Okresowo (mniej więcej raz w miesiącu) i zawsze po wy- mianie filtra zmiękczającego (C4) (gdy przewidziano) czy- ścić zbiornik na wodę (A17) za pomocą wilgotnej szmatki i odrobiny delikatnego środka czyszczącego;
 2. Wyjąć filtr (C4) (jeśli obecny) i przepłukać go pod bieżącą wodą;
 3. Ponownie zamontować filtr (jeśli przewidziany), napełnić zbiornik świeżą wodą i ponownie go założyć;
 4. (tylko w modelach z filtrem zmiękczającym) Wytworzyć 100 ml wody.

Czyszczenie otworów dozownika kawy DE LONGHI ECAM 350.55B

 1. Za pomocą gąbki lub szmatki okresowo czyścić otwory do- zownika kawy (A9) (rys. 24A);
 2. Sprawdzić, czy nie są zapchane. W razie potrzeby, usunąć osady z kawy przy pomocy wykałaczki (rys. 24B).

Czyszczenie lejka do kawy mielonej DE LONGHI ECAM 350.55B

Okresowo (mniej więcej raz w miesiącu) sprawdzać, czy lejek do wsypywania kawy mielonej (A4) nie jest zapchany. W razie potrzeby, usunąć osady z kawy przy pomocy pędzelka (C5) znaj- dującego się w wyposażeniu.

 1. Czyszczenie automatu zaparzającego Automat zaparzający (A20) należy czyścić przynajmniej raz w miesiącu.

Uwaga!

Nie należy wyjmować automatu zaparzającego, gdy urządzenie jest włączone.

 1. Upewnić się, że ekspres właściwie wykonał wyłączenie (patrz rozdział„7. Wyłączanie urządzenia”);
 2. Wyjąć zbiornik wody (A17);
 • Otworzyć drzwiczki automatu zaparzającego (A19) (rys. 25) znajdujące się na prawym boku;
 • Wcisnąć do środka dwa kolorowe przyciski zwalniające i równocześnie wyjąć automat zaparzający na zewnątrz (rys. 26);
 • Zanurzyć automat zaparzający w wodzie na ok. 5 minut, a następnie opłukać pod kranem;

Uwaga!

PRZEPŁUKAĆ WYŁĄCZNIE WODĄ

Nie używać środków czyszczących i nie wkładać do zmywarki

Czyścić automat zaparzający bez użycia środków czyszczących, ponieważ mogą go uszkodzić.

 • Za pomocą pędzelka (C5) wyczyścić ewentualne pozostałości z kawy w miejscu zaczepienia automatu zaparzającego, widoczne przez drzwiczki;
 • Po wyczyszczeniu, ponownie założyć automat zaparzający wkładając go do wspornika; następnie wcisnąć napis PUSH, dopóki nie usłyszy się kliknięcia przymocowania;

Zwróć uwagę:

Jeżeli zamocowanie automatu zaparzającego sprawia trudności, należy (przed jego założeniem) doprowadzić go do właściwych rozmiarów naciskając na dwie dźwignie (rys. 27).

 • Po założeniu automatu zaparzającego należy się upewnić, że obydwa kolorowe przyciski zaskoczyły na zewnątrz;
 • Zamknąć drzwiczki automatu zaparzającego;
 • Napełnić zbiornik wodą.

Czyszczenie pojemnika na mleko DE LONGHI ECAM 350.55B

Czyścić pojemnik na mleko (D) po każdym przygotowaniu mleka, jak opisano poniżej:

 1. Wyjąć pokrywę (D2);
 2. Wyjąć rurkę wytwarzania mleka (D5) i rurkę zanurzaną w mleku (D4) (rys. 28);
 3. Przekręcić w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara pokrętło regulacji pianki (D1) na pozycję „INSERT” (patrz rys. 29) i ściągnąć je, przesuwając w górę;
 4. Starannie umyć wszystkie elementy w ciepłej wodzie z delikatnym środkiem czyszczącym. Można je myć w zmy- warce, wkładając je wyłącznie do górnego kosza. Zachować szczególną ostrożność, aby w nacięciu i w kana- liku pod pokrętłem (patrz rys. 30) nie zostały resztki po mleku: ewentualnie wyczyścić za pomocą wykałaczki;
 5. Wypłukać wnętrze gniazda na pokrętło regulacji pianki pod bieżącą wodą (patrz rys. 31);
 6. Sprawdzić również, czy rurka zanurzana w mleku i rurka do wytwarzania mleka nie są zatkane resztkami mleka;
 • Ponownie zamocować pokrętło tak, aby strzałka odpowi- adała napisowi „INSERT”, zamocować rurkę do wytwarza- nia mleka i rurkę zanurzaną w mleku;
 • Ponownie założyć pokrywę na pojemnik na mleko (D3).

Czyszczenie rurki gorącej wody DE LONGHI ECAM 350.55B

Za pomocą gąbki czyścić rurkę (A8) po każdym przygotowaniu mleka, usuwając jego resztki znajdujące się na uszczelkach (rys. 20).


ODKAMIENIANIE EKSPRESU DE LONGHI ECAM 350.55B

Uwaga!
• Przed użyciem, przeczytać instrukcję i etykietę odkamie- niacza, znajdujące się na jego opakowaniu.
• Zaleca się stosowanie wyłącznie odkamieniacza firmy De’Longhi. Użycie nieodpowiednich odkamieniaczy, jak również nieregularnie wykonywane odkamienianie może doprowadzić do usterek, których gwarancja producenta nie obejmuje.

Przeprowadzić odkamienianie urządzenia, gdy na wyświetla- czu (B1) pojawi się napis „Przepr. odkamienianie,ESC, aby anu- lować, OK w celu odkam. (∼45 minut)”. Jeżeli chce się wykonać odkamienianie natychmiast, wcisnąć OK (B3) i zastosować się do instrukcji z punktu 6. Aby przesunąć odkamienianie na póź-
niej, wcisnąć ESC (B5): na wyświetlaczu symbol przypomina, że należy przeprowadzić odkamienianie.

Aby wejść do menu odkamieniania:

 1. Włączyć urządzenie i poczekać, aż będzie gotowe do użycia;
 2. Wcisnąć (B6), aby wejść do menu„Ustawienia”;
 3. Wciskać strzałki wyboru (B2 i B4), aż do wyświetlenia “Konserwacja” pomiędzy dwoma przerywanymi liniami: Wcisnąć OK (B3);
 4. Wcisnąć OK, aby wybrać„Odkamienianie”;
 5. “Potwierdzasz? (∼45 minut)”: potwierdzić wciskając OK;
 6. „Wyjmij filtr”: wyjąć zbiornik na wodę (A17), usunąć filtr wody (C4) (jeżeli obecny), opróżnić zbiornik na wodę. Wci- snąć OK;
 7. „Wlej odkamieniacz i wodę do zbiornika”: Wlać do zbior- nika na wodę odkamieniacz, do wskazanego poziomu A (opakowanie 100 ml) zaznaczonego wewnątrz zbiornika; następnie dolać wody (jeden litr) do poziomu B (rys. 32); ponownie włożyć zbiornik na wodę. Wcisnąć OK;
 8. „Opróżnij tackę na skropliny”: Wyjąć, opróżnić i ponownie włożyć tackę na skropliny (A15) i pojemnik na fusy (A11). Wcisnąć OK;
 9. „Pusty pojemnik 1,8l pod dyszami”: Pod dyszą gorącej wody (C6) i dozownikiem kawy (A9) umieścić pusty po-

jemnik o minimalnej pojemności 1,8 litra (rys. 33). Wci- snąć OK;
Uwaga! Ryzyko oparzenia
Z dozownika kawy i dyszy gorącej wody wypływa gorą- ca woda zawierająca kwasy. Należy uważać, by nie wejść w kontakt z takim roztworem.

 1. „Odkam. w toku”: urucha- mia się program odkamienia- nia e i roztwór odkamieniają- cy wypływa zarówno z dyszy
  wody jak i z dozownika kawy wykonując automatycznie szereg płukań z przerwami w celu usunięcia resztek ka- mienia z urządzenia;;
  Po około 25 minutach, urządzenie przerywa odkamienianie;
 2. „Wypłucz zbiornik i napełnij wodą”: Urządzenie jest go- towe na proces płukania świeżą wodą. Opróżnić pojem- nik zastosowany do zebrania roztworu odkamieniającego i wyjąć zbiornik na wodę, wypłukać pod bieżącą wodą, na- pełnić zimną wodą do poziomu MAX, ponownie włożyć do ekspresu: wcisnąć OK;
 3. „Pusty pojemnik 1,8l pod dyszami”: Pod dozownikiem kawy i dyszą gorącej wody umieścić pusty pojemnik zasto- sowany do zebrania roztworu odkamieniającego (rys. 33) i wcisnąć OK;
 4. „Płukanie Potwierdzasz?”: wcisnąć OK;
 5. “Płukanie w toku”: gorąca woda wypływa najpierw z do- zownika kawy a następnie z dyszy gorącej wody;
 6. Gdy w zbiorniku skończy się woda, wypłukać pojemnik za- stosowany do zebrania wody z płukania;
 7. „Wypłucz zbiornik i napełnij wodą”: Wyjąć zbiornik na wodę i napełnić świeżą wodą do poziomu MAX. Wcisnąć OK;
 8. „Włóż filtr”: włożyć, jeżeli został wcześniej wyjęty, filtr zmiękczający na miejsce w zbiorniku wody, włożyć zbior- nik i wcisnąć OK;
 9. „Pusty pojemnik 1,8l pod dyszami”: pod dyszą gorącej wody umieścić pusty pojemnik zastosowany do zebrania roztworu odkamieniającego. Wcisnąć OK;
 10. „Płukanie Potwierdzasz?”: wcisnąć OK.
 11. “Płukanie w toku”. Z dyszy gorącej wody wypłynie gorąca woda;
 12. „Opróżnij tackę na skropliny”: Po zakończeniu drugiego płukania wyjąć, opróżnić i ponownie włożyć tackę na skro- pliny (A15) i pojemnik na fusy (A11). Wcisnąć OK;
 13. „Odkamienianie zakończone”: wcisnąć OK;
 14. „Napełnij zbiornik”: opróżnić pojemnik zastosowany do zebrania wody z płukania, wyjąć go i dolać zimnej wody do poziomu MAX, ponownie włożyć do urządzenia..
  Odkamienianie zostało zakończone.
  Zwróć uwagę!
  • Jeżeli cykl odkamieniania nie zakończy się prawidłowo (np.: brak energii elektrycznej), zaleca się jego powtó- rzenie;
  • Jest normalne, że po wykonaniu cyklu odkamieniania, w pojemniku na fusy (A11) znajduje się woda;
  • W przypadku, gdy zbiornika na wodę nie został napełniony do poziomu max, urządzenie wymaga trzeciego płukania: zagwarantuje to całkowite usunięcie roztworu odkamieniającego z jego wewnętrznych obwodów.
  • Urządzenie może w krótkim okresie czasu zażądać dwóch cykli odkamieniania, co jest rzeczą normalną i wynika nowoczesności jego systemu kontroli
sexy mom sex cumporntrends.com english aunty sex com suganya hot joysporn.mobi anisex sex com kannada kings-porno.com masaladesis family feud guess to win october 20 teleseryestv.com halik dec 28 priyanka chudai orangeporntube.net indian nurse xvideos dookudu movie pimpmovs.com porn video mp4hd جنس اوربى pornarabes.com سكيس عربي banguli xxx tubetrius.com karanjit kaur sako ka na lang lyrics teleseryepisode.com melai cantiveros nangi bf picture povporntrends.com namaste india porn wwwwxxxv porn2need.com bhai behan sex movie desi sex favorite list hairyporntrends.com apnetv.co free hentai comics online hentaitub.com bond hentai xnxz eroanal.info mallu aunty hot clips xnxx porn vedio pakistanipornstar.com ww sex co m